Petiții

Ce este o reclamaţie / sesizare?

“Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice”, conform art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.


Cine poate depune o reclamaţie la S.A.J. Suceava?

Orice persoana fizica sau juridica poate adresa institutiei petiții legate de activitatea instituţiei, formulate în baza Ordonanței nr. 27 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, precum și sesizări referitoare la dispoziţiile Regulamentului Intern, formulate în baza art. 245, al. 1 din Codul Muncii, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

„Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează”, conform art. 7 din O.G. nr. 27/2002.


Cum depuneţi o reclamaţie?

Cererile, reclamaţiile şi sesizările se formulează în scris şi se depun la secretariatul instituţiei sau se transmit electronic la: secretariat@ambulantasuceava.ro; ambulantasv@gmail.com.

Acestea se înregistrează în registrul de intrări-ieşiri şi se remit Managerului General.

Termenul de solutionare a petitiilor este de 30 de zile, conform legislatiei in vigoare. În cazul în care pentru solutionarea acestora este nevoie a se intreprinde cercetări sau alte demersuri ce implică mai mult timp, termenul de solutionare poate fi extins, cu infornarea petentului. (art.8 din OUG nr. 27/2002).


Formular Petitie Editabil